Get Adobe Flash player

Перша згадка про місто в офіційних документах з’яв­ляється в 1063 році – воно фігурує як маєток герцога Ламперта (Villa Lamperti), наймолодшого сина угор­ського короля Бейли I. Саме цю дату вва­жа­ють роком засну­ван­ня міста. З 1141 року, пі­сля багаторазових нападів половців, угорський ко­роль Гейза ІІ переселив у місто саксонців. Відтоді його стали називати Са­сом, Лам­пертсасом, Лум­прехтсасом, Ламперт­ха­зою (Lam­pert­h?za, Lup­re­cht­h?za). Назва Береґ­сас (Beregsz?sz) офі­ційно ви­ко­ристовується з 1499 ро­ку. Назва походить із сло­ва „берек”, що з угор­ської оз­начає „гай” та „сас” (так називали сак­сон­ців). І сьо­годні угор­ця­ми вжи­ва­єть­ся історична назва мі­ста – Бе­реґсас. Нинішню офі­цій­ну назву міста – Бере­гово почи­нають ви­ко­­ри­сто­ву­вати після встановлення че­хо­сло­вацької влади з 1919 ро­ку. В 1990 році було про­ведено рефе­рен­дум з пи­тань повер­нення місту істо­ричної наз­ви Береґсас. 84% насе­лення під­три­мали ідею, але депутати Вер­хов­ної Ра­ди України не ви­не­сли це пи­тан­ня на розгляд і досі.

Партнери

Банер