Get Adobe Flash player

На території Берегова виявлено за­лишки пізньопалеолітичної стоянки (понад 12 тис. років тому), поселення епохи неоліту (IV–III тисячоліття до н.е.), доби пізньої бронзи (кінець II тисячоліття до н. е.), часу гуннів (IV–V сто­ліття).

Відомий реформатський церковний письменник Папої Паріз Ференц (1649–1716) у своїй книзі “Dictionarium la­tino-hungaricum” висунув гіпотезу, що за часів Рим­ської імперії на Бере­гівщині було одне із схід­них прикордонних ук­ріп­лень під назвою Пе­регіум (II–V ст.). Од­нак наукового під­твер­дження цьому факту не­має.

Берегово (з 2001 року) є містом обласного значення і районним центром Берегівського району Закарпатської області. З 26,5-ти­сяч­ним населенням воно є одним із найдавніших міст Ук­раїни. Це єдине місто За­кар­паття, де пе­ре­важає угорське на­­се­лення, саме тому во­но є культурним цент­ром угорців Закар­пат­тя. На­се­лення Бе­ре­гів­сько­го району скла­дає 52,3 ти­сячі чоловік, пере­важ­на більшість з яких угорці. У місті також про­живають пред­ставники більш ніж 40 націо­наль­ностей: угорці, українці, русини, роми, росіяни, євреї та ін.

На початку 1990-х роках у місті проживало близько тридцяти тисяч чоловік. Після розпаду СРСР внаслідок еко­номічної кризи, жит­тєвий рівень населення помітно знизився. З міста виїха­ло за кордон багато пра­це­здат­них лю­дей, у тому числі ін­те­лі­ген­ція, зо­кре­ма ін­же­нери, лікарі та осві­тя­ни.

Поширені мови спіл­ку­ван­ня: угорська, укра­їн­ська, російська.

Значна частина на­се­лен­ня кори­сту­єть­ся се­ред­ньо­євро­пей­сь­ким ча­сом (мінус одна го­дина від київського часу).
 

Герб міста Прапор міста У 1991 році Берегові (Beregsz?sz) був повернутий ста­ро­вин­ний герб. Нинішній герб міста використовується з 1247 року з перервами, пі­сля надання угорським ко­ролем Бейлою IV посе­лен­ню Лам­перт­сас стату­су коро­лів­сько­го міста.

На синьому тлі стоїть  на зеленій траві, повер­нутий ліворуч, готовий до на­паду золотий лев, а звер­ху в пра­вому куточку щита – сріб­ний півмісяць, у лівому – шестикутна зо­лота зірка.

Прапор міста було від­нов­лено в 1991 році. По­вер­нуто довоєнний варіант: зелено-біле полотно з гер­бом усе­ре­дині. 

 

 

 

 

 
 

Перша згадка про місто в офіційних документах з’яв­ляється в 1063 році – воно фігурує як маєток герцога Ламперта (Villa Lamperti), наймолодшого сина угор­ського короля Бейли I. Саме цю дату вва­жа­ють роком засну­ван­ня міста. З 1141 року, пі­сля багаторазових нападів половців, угорський ко­роль Гейза ІІ переселив у місто саксонців. Відтоді його стали називати Са­сом, Лам­пертсасом, Лум­прехтсасом, Ламперт­ха­зою (Lam­pert­h?za, Lup­re­cht­h?za). Назва Береґ­сас (Beregsz?sz) офі­ційно ви­ко­ристовується з 1499 ро­ку. Назва походить із сло­ва „берек”, що з угор­ської оз­начає „гай” та „сас” (так називали сак­сон­ців). І сьо­годні угор­ця­ми вжи­ва­єть­ся історична назва мі­ста – Бе­реґсас. Нинішню офі­цій­ну назву міста – Бере­гово почи­нають ви­ко­­ри­сто­ву­вати після встановлення че­хо­сло­вацької влади з 1919 ро­ку. В 1990 році було про­ведено рефе­рен­дум з пи­тань повер­нення місту істо­ричної наз­ви Береґсас. 84% насе­лення під­три­мали ідею, але депутати Вер­хов­ної Ра­ди України не ви­не­сли це пи­тан­ня на розгляд і досі.

 

Партнери

Банер