Get Adobe Flash player

Площа Героїв БереговаВарто почати нашу ек­скурсію з площі Ге­роїв м. Берегова, адже, заїхавши в місто з боку Мука­чева або ж Вино­гра­дова, ми потрап­ля­ємо саме сюди. Площа Героїв є цен­­тром міста, від ХІХ ст. і аж до 1942 року була голов­ним ярмарковим майда­ном Берегова. На площі спо­руджено два паралельно розміщені і цілком тотожні торговельні будинки (тор­говельний дім Конта). Площа є перехрестям головних доріг з Мукачева, Вино­градова, а також з Вашарошнаминя (Угорщина). На цій площі угорці встановили  пам’ятник полеглим у Першій світовій війні. У червні 1945 ро­ку пам’ятник було де­­монтовано і на його місці зведено обеліск бійцям 138-ї стрі­лець­кої диві­зії, які по­ляг­ли при ви­зво­ленні Бере­го­ва. Пе­ред па­м’ятни­ком, у цен­­т­рі пло­щі, го­рить віч­ний во­гонь. Пло­ща за­са­д­жена де­кора­тив­ни­ми де­ре­вами: туя, сріб­на ли­па, ви­шня япон­ська, лав­ро-ви­шня тощо.  
У 1973 році на площі під час земельних робіт на глибині 1,5 метри від­кри­ли масове по­хо­вання. На думку фахівців, воно від­носиться до 1657 року, ко­ли війська польського кня­зя Лю­бомирського спу­­­стошили і спа­лили місто.

 

Берегівська ритуальна лазняЗа колишньою синагогою на вул. Сечені м. Берегова знаходиться дво­по­вер­хова бу­дівля колишньої єв­рей­ської ри­ту­аль­ної лазні, по­бу­до­ваної в сеце­сій­но­­му стилі. Сьо­год­ні в будівлі роз­мі­щений Берегівський філіал ПриватБанку Закарпаття.

 

 

 

 

 

Єврейська ритуальна лазня Берегсас

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика синагога БерегсасаОднією із найгарніших будівель Берегова на площі Л. Кошута була колишня Велика синагога Берегсаса, побудована у кінці ХІХ ст. Сьогодні тут розміщено центр культури та дозвілля міста, побудований у стилі соцреалізму. Ще в 1960-х роках почали перебудовувати синагогу, а в 1976 році офіційно відкрився палац культури із залом на 600 глядачів. З боку вул. І. Сечені на стіні будівлі встановлена меморіальна дошка з надписом: „Пам’яті багатьох тисяч євреїв з Берегова та Березької жупи, яких вивезено та знищено в фа­ши­ст­ських концентраційних таборах у 1944 році”.

У квітні 1944 року всіх осіб єврейської національності міста зігнали в місцеве гетто (цегельний завод Берегова). За деякими да­ними, їх нарахувалось, разом з привезеними сюди із округи,  близько восьми тисяч чоловік. Усе ру­хоме і нерухоме їх майно було конфіс­ковано. У травні цього ж року всіх відправлено у кон­цен­траційний табір міста Аушвіц. Пе­реважна більшість за­ги­ну­ла у та­борі смерті, до­дому повер­ну­лося зов­сім ма­ло лю­дей.
 

Готель Біля па­ла­цу в 1909-1910 ро­ках було по­бу­­до­ва­но го­тель „Гранд Роял Берегсас”. Сьо­год­ні тут роз­містився гур­то­жи­ток ім. Ференца Кельчеї За­кар­пат­сь­ко­го угор­ського інституту ім. Ференца Ракоці II. За радянських часів тут містився берегівський істо­рико-краєзнавчий музей та го­тель „Дружба” м. Берегова. На стіні будівлі вста­новлена пам’ятна дошка угор­ському пись­мен­нику Жіґмонду Мо­ріцу.

 

Палац колишнього комітатського судуНавпроти берегівської реформатської церкви зна­хо­дить­ся Палац ко­лиш­нього комі­тат­ського суду "Берег медє", який був споруд­же­ний в 1908–1909 ро­­ках за проектами ар­хі­тек­тора Фе­рен­ца Яблон­ського. З 1944 до 1971  року. в будин­ку була роз­міщена вій­ськова ка­зарма м. Берегова, а з 1971 по 2001 рр. – за­вод точ­ної меха­ніки, про що свід­чить дошка на стіні бу­дів­лі. Сьо­год­ні тут – Закар­пат­сь­кий угорський ін­сти­­тут ім. Ферен­ца Ра­ко­ці II. Ме­мо­рі­аль­ні дошки при­свя­че­ні бу­ді­вель­ни­кам ко­­мі­­тат­сь­ко­го су­ду та ви­дат­но­му діячу угор­­сь­кої рево­люції і ви­з­вольної вій­ни 1848–1849 рр. Ла­йо­шу Ко­шу­ту.

 

Берегівська реформатська церкваУ центрі площі роз­та­шо­вана реформатська церква м. Берегова. Церкву почали спо­руд­жу­вати в 1775 році. У 1897 році провели реконструкцію ста­­рого храму та дзвіниці. В 1918 році під час чесь­кої оку­па­ції церква зго­ріла. В 1922 ро­ці церкву вда­лося від­­бу­ду­вати. За­мість зго­рі­лого ор­­га­на єгер­­­дорф­сь­ка фір­­ма „Рі­ґер” по­буду­ва­ла но­вий, дію­чий і нині ор­ган. Посвя­­чен­ня відбулося у 1929 році.

На зовнішніх сті­нах церкви від­криті три меморіальні до­шки, присвячені пам’яті тран­сільванського єпи­скопа Ішт­ва­на Ґелеї Катона і батька Бе­ре­­­­гів­ської рефор­мації Балажа Ра­дана, а також до 1100-ліття здо­буття угорцями Вітчизни у 895 році (угор. – Гонфоґлолаш). На вну­трішніх стінах при вході до церкви відкриті також  ме­­мо­­ріальні дошки закарпатським жертвам ста­лін­ського терору та свя­ще­никам, які від­дали за віру своє життя.

 

Колишнє панське казино Березького комітату

На площі Ф. Ракоці II м. Берегова з лівого боку роз­та­шована будівля колишнього панського казино Березького комітату. Ка­зино було побудовано в 1912 році в се­це­сій­но­му стилі за проектом Дюли Бешенського (сьогодні тут роз­та­шо­ваний готель-ресторан „Золота пава” м. Берегова). Казино було центром культурного та гро­мад­ського життя  Березького комітату. На стіні будівлі встанов­ле­но меморіальні дошки, які засвідчують перебування в на­шому місті угорського графа Іштвана Сечені (30 липня 1846 р.) та угорського пись­менника Ференца Мори (21 листопада 1927 р.). Перед будинком знахо­диться також  бронзова скульптура видатного угорсь­кого поета Шан­дора Петефі.          

 

Будівля колишнього управління Березького комітату

Навпроти Берегівської районної державної адміністрації на вул. Мукачівській знаходиться колишня будівля управління Березького комітату Австро-Угорщини (угор. – Vаrmegyehаza). Тепер тут розміщено Берегівський медичний коледж. Раніше зве­де­ний адміністративний будинок 18 березня 1880 року знищила пожежа. Угорський уряд допоміг місту у відбудові комітатського управління довгостроковим кре­дитом. Дата закінчення будівельних робіт невідома, але очевидно спорудження тривало не менше 10 років. Будинок управління Березького комітату – надзвичайно цікава споруда з простим, але гарним фасадом. На друго­му поверсі дев’ять монументальних пілонів виділяють цен­тральну частину. Він складається з двох крил, спрямова­них на подвір’я. На фасаді будинку відкриті ме­мо­рі­альні дошки на честь відомого істо­рика-археолога Тиводора Легоцького та колишнього жупана Березького ко­мітату, депутата Національних зборів Угорщини – Магошліґеті-Гоґоро Вік­тора (1848–1923).  

 

Палац КонтаНа площі Ге­роїв м. Берегова роз­ташований також три­­по­вер­ховий па­лац Конта, побу­дований на початку ХХ ст. за проектом архітектора, пи­сьменника Тома­ша Мігая.  На розі будівлі вста­но­ви­ли погруд­дя угорському пись­мен­ни­ку – Дюлі Ійєшу. 

В 1973 - на площади Героев во время земляных работ на глубине 1,5 м открыто массовое захоронение. По мнению специалистов, оно относится к 1657 г., когда войска польского князя Любомирского опустошили и сожгли город Берегово.

 

Колишній готель В кінці XVII ст. на пе­рехресті площі Героїв та вул. Мукачівської м. Берегова звели готель „Орослан” (угор. – „Лев”) у стилі бароко, сьо­годні тут розміщено Бе­­ре­гівський угор­ський національний театр імені Дюли Ійєша. На будівлі зна­ходяться мемо­ріальні дошки, які засвідчують перебування у місті ви­датних угор­ських пи­сьменників: Ференца Казінці (20–23 сер­пня 1800 р.) та Шан­дора Пе­те­фі (12–13 лип­ня 1847 р.).

 

Грфський двір угорського князя Габора Бетлена та Ференца  Ракоці Позаду костьолу знаходиться колишній графський двір Ґабора Бетлена м. Берегово – ансамбль споруд 17 ст. Одноповерхову будівлю прикрашають шість колон у стилі епохи Відродження. Підвал під основною спорудою зберіг свою початкову готичну стелю. Очевидно, він є залишком розташованого тут раніше монастиря. На фасаді будівлі зберігся надпис „Бетлен, 1629”.
В будівлі розміщені Берегівський професійний ліцей сфери послуг та краєзнавчий музей Берегівського району. У виставкових залах дотримано хронологічний принцип розміщення експонатів. Перший зал присвячений найдавнішій історії. Гордістю музею є такі рідкісні експонати, як фрагмент зубів мамонта, знаряддя праці найдавнішої людини епохи палеоліту та предмети побуту бронзового віку. Особливо цікавими є експонати римського періоду історії нашого краю – це фрагменти печі для випалювання керамічних виробів, форми для виготовлення металевих предметів. Закарпатська обласна геологорозвідувальна експедиція, що знаходиться в м. Берегово надала музею зразки мінералів, рудних порід золото-поліметалевого родовища Берегівського горбогір’я, що складають основу геологічної експозиції. Значною за кількістю експонатів є колекція, що знайомить відвідувачів музею з історією Берегова за часів Першої світової війни та 30-х років 20-го століття. 
Поповнює колекцію музею його засновник, директор Іван Шепа, який колекціонує старовинні чавунні печі.
Один із залів музею прикрашають 35 живописних полотен Берегівського митця Йожефа Гарані, подаровані автором рідному місту. Не менший мистецький інтерес викликають 174 пам’ятні знаки та медалі відомої берегівської художниці та кераміста Ганни Горват.
На стіні будівлі меморіальні дошки трансільванських князів (королів Угорщини) Ґабора Бетлена та Ференца Ракоці II-го і його помічника Келемена Мікеша.  

 

Партнери

Банер